ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 3 1 4 4,094 541 21 13 2 3 53 4,727 28 28 4,125 542 21 13 2 3 53 4,759
บริหารธุรกิจ 3 3 2,734 306 13 10 1 2 44 3,110 28 28 2,765 306 13 10 1 2 44 3,141
ปวส.การตลาด 3 3 3 3
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 235 11 1 1 13 261 235 11 1 1 13 261
บธ.บ.การจัดการ 766 72 2 1 4 845 766 72 2 1 4 845
บธ.บ.การตลาด 744 97 3 3 9 856 744 97 3 3 9 856
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 421 52 2 1 1 7 484 421 52 2 1 1 7 484
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 568 74 5 5 1 11 664 568 74 5 5 1 11 664
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 28 28 28 28
บัญชี 1 1 829 160 4 1 1 8 1,003 829 161 4 1 1 8 1,004
ปวส.การบัญชี 1 1 1 1
บช.บ.การบัญชี 829 160 4 1 1 8 1,003 829 160 4 1 1 8 1,003
ศิลปศาสตร์ 531 75 4 3 1 614 531 75 4 3 1 614
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 244 51 2 3 1 301 244 51 2 3 1 301
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 214 22 1 237 214 22 1 237
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 73 2 1 76 73 2 1 76
รวมทั้งหมด 3 1 4 4,094 541 21 13 2 3 53 4,727 28 28 4,125 542 21 13 2 3 53 4,759