ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 41 4 2 2 49 439 42 5 5 2 3 5 501 13 1 1 1 16 493 47 6 7 2 3 8 566
พืชศาสตร์ 6 1 7 123 12 3 2 1 1 2 144 4 1 5 133 12 4 2 1 1 3 156
ปวส.พืชศาสตร์ 6 1 7 6 1 7
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 25 3 1 1 30 25 3 1 1 30
วท.บ.พืชศาสตร์ 98 9 3 2 1 1 114 98 9 3 2 1 1 114
วท.ม.พืชศาสตร์ 4 1 5 4 1 5
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 20 3 23 75 7 1 1 84 95 10 1 1 107
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 20 3 23 20 3 23
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 75 7 1 1 84 75 7 1 1 84
สัตวศาสตร์และประมง 11 1 2 1 15 156 20 1 1 2 180 167 21 2 1 1 3 195
ปวส.สัตวศาสตร์ 7 1 1 1 10 7 1 1 1 10
ปวส.ประมง 4 1 5 4 1 5
วท.บ.สัตวศาสตร์ 119 10 1 2 132 119 10 1 2 132
วท.บ.ประมง 37 10 1 48 37 10 1 48
อุตสาหกรรมเกษตร 4 4 85 3 1 3 1 93 9 1 1 11 98 4 1 3 2 108
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 4 4 4 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 65 3 1 3 72 65 3 1 3 72
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 20 1 21 20 1 21
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 9 1 1 11 9 1 1 11
รวมทั้งหมด 41 4 2 2 49 439 42 5 5 2 3 5 501 13 1 1 1 16 493 47 6 7 2 3 8 566