ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 1,072 83 9 2 1 4 19 1,190 1,072 83 9 2 1 4 19 1,190
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 74 6 1 4 85 74 6 1 4 85
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 44 4 1 4 53 44 4 1 4 53
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 30 2 32 30 2 32
วิศวกรรมไฟฟ้า 464 26 3 2 2 5 502 464 26 3 2 2 5 502
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 335 14 2 2 1 3 357 335 14 2 2 1 3 357
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 64 9 1 1 75 64 9 1 1 75
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 65 3 1 1 70 65 3 1 1 70
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 305 15 4 1 6 331 305 15 4 1 6 331
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 305 15 4 1 6 331 305 15 4 1 6 331
วิศวกรรมอุตสาหการ 229 36 1 2 4 272 229 36 1 2 4 272
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 53 2 1 1 2 59 53 2 1 1 2 59
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 176 34 1 2 213 176 34 1 2 213
รวมทั้งหมด 1,072 83 9 2 1 4 19 1,190 1,072 83 9 2 1 4 19 1,190