ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 695 18 4 3 8 728 695 18 4 3 8 728
บริหารธุรกิจ 371 9 3 2 7 392 371 9 3 2 7 392
บธ.บ.การจัดการ 194 2 3 2 1 202 194 2 3 2 1 202
บธ.บ.การตลาด 64 4 1 69 64 4 1 69
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 113 3 5 121 113 3 5 121
บัญชี 268 6 1 1 276 268 6 1 1 276
บช.บ.การบัญชี 268 6 1 1 276 268 6 1 1 276
ศิลปศาสตร์ 56 3 1 60 56 3 1 60
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 56 3 1 60 56 3 1 60
รวมทั้งหมด 695 18 4 3 8 728 695 18 4 3 8 728