ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 105 2 107 77 2 1 80 182 4 1 187
วิศวกรรมเครื่องกล 76 1 77 40 40 116 1 117
ปวส.ช่างยนต์ 76 1 77 76 1 77
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 36 36 36 36
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 4 4 4 4
วิศวกรรมไฟฟ้า 29 1 30 29 1 30 58 1 1 60
ปวส.ไฟฟ้า 29 1 30 29 1 30
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 10 1 11 10 1 11
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 19 19 19 19
วิศวกรรมอุตสาหการ 8 2 10 8 2 10
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 8 2 10 8 2 10
รวมทั้งหมด 105 2 107 77 2 1 80 182 4 1 187