ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 6 135 1 1 1 3 147 47 528 5 28 3 2 11 624 1 1 53 664 6 29 3 3 14 772
พืชศาสตร์ 1 35 1 37 13 112 1 3 3 132 14 147 1 4 3 169
ปวส.พืชศาสตร์ 1 35 1 37 1 35 1 37
วท.บ.พืชศาสตร์ 13 112 1 3 3 132 13 112 1 3 3 132
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 3 63 5 1 4 76 3 63 5 1 4 76
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 3 63 5 1 4 76 3 63 5 1 4 76
วิทยาศาสตร์ 2 57 2 61 2 57 2 61
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 57 2 61 2 57 2 61
สัตวศาสตร์และประมง 3 63 1 2 69 15 172 3 4 194 18 235 3 4 1 2 263
ปวส.สัตวศาสตร์ 1 42 2 45 1 42 2 45
ปวส.ประมง 2 21 1 24 2 21 1 24
วท.บ.สัตวศาสตร์ 11 117 2 2 132 11 117 2 2 132
วท.บ.ประมง 4 55 1 2 62 4 55 1 2 62
อุตสาหกรรมเกษตร 2 37 1 1 41 14 124 1 16 2 4 161 1 1 16 162 2 16 2 5 203
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 2 33 1 1 37 2 33 1 1 37
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 4 4 4 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3 55 1 4 1 64 3 55 1 4 1 64
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 11 69 12 1 4 97 11 69 12 1 4 97
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 6 135 1 1 1 3 147 47 528 5 28 3 2 11 624 1 1 53 664 6 29 3 3 14 772