ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปวช. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 344 13 1 2 1 361 62 4 1 67 406 17 1 2 1 1 428
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 344 13 1 2 1 361 344 13 1 2 1 361
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 186 10 1 1 198 186 10 1 1 198
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 82 1 83 82 1 83
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 76 2 2 80 76 2 2 80
สหวิทยาการ 62 4 1 67 62 4 1 67
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 2 1 3 2 1 3
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 44 2 1 47 44 2 1 47
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 16 1 17 16 1 17
รวมทั้งหมด 344 13 1 2 1 361 62 4 1 67 406 17 1 2 1 1 428