ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 142 5 1 5 2 155 1,152 48 9 8 2 9 1,228 1,294 53 10 13 2 11 1,383
บริหารธุรกิจ 126 3 1 3 2 135 668 24 7 6 1 5 711 794 27 8 9 1 7 846
ปวส.การจัดการ 61 1 2 64 61 1 2 64
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 26 1 27 26 1 27
ปวส.การตลาด 39 2 1 2 44 39 2 1 2 44
บธ.บ.การจัดการ 342 9 4 2 1 358 342 9 4 2 1 358
บธ.บ.การตลาด 156 6 3 2 167 156 6 3 2 167
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 170 9 3 1 1 2 186 170 9 3 1 1 2 186
บัญชี 16 2 2 20 371 12 2 3 388 387 14 4 3 408
ปวส.การบัญชี 16 2 2 20 16 2 2 20
บช.บ.การบัญชี 371 12 2 3 388 371 12 2 3 388
ศิลปศาสตร์ 113 12 2 1 1 129 113 12 2 1 1 129
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 75 6 1 82 75 6 1 82
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 38 6 1 1 1 47 38 6 1 1 1 47
รวมทั้งหมด 142 5 1 5 2 155 1,152 48 9 8 2 9 1,228 1,294 53 10 13 2 11 1,383