ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กันยายน ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 692 38 3 1 2 5 741 692 38 3 1 2 5 741
บริหารธุรกิจ 402 26 3 1 3 435 402 26 3 1 3 435
บธ.บ.การจัดการ 141 7 1 1 150 141 7 1 1 150
บธ.บ.การตลาด 134 12 1 1 148 134 12 1 1 148
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 127 7 2 1 137 127 7 2 1 137
บัญชี 269 9 1 2 281 269 9 1 2 281
บช.บ.การบัญชี 269 9 1 2 281 269 9 1 2 281
ศิลปศาสตร์ 21 3 1 25 21 3 1 25
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 21 3 1 25 21 3 1 25
รวมทั้งหมด 692 38 3 1 2 5 741 692 38 3 1 2 5 741