ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน กันยายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 16 21 2 137 1 2 179 16 21 2 137 1 2 179
วิทยาศาสตร์ 11 12 2 64 1 1 91 11 12 2 64 1 1 91
วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1 1 1 1
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 11 12 2 63 1 1 90 11 12 2 63 1 1 90
อุตสาหกรรมเกษตร 5 9 73 1 88 5 9 73 1 88
วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ 1 24 1 26 1 24 1 26
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 5 8 49 62 5 8 49 62
รวมทั้งหมด 16 21 2 137 1 2 179 16 21 2 137 1 2 179