ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กันยายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 83 1 1 3 88 203 9 1 213 286 10 1 1 3 301
วิศวกรรมเครื่องกล 27 1 1 29 56 5 61 83 6 1 90
ปวส.ช่างยนต์ 23 1 1 25 23 1 1 25
ปวส.ช่างกลเกษตร 4 4 4 4
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 46 3 49 46 3 49
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 10 2 12 10 2 12
วิศวกรรมไฟฟ้า 30 2 32 93 4 97 123 4 2 129
ปวส.ไฟฟ้า 30 2 32 30 2 32
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 49 3 52 49 3 52
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 44 1 45 44 1 45
วิศวกรรมอุตสาหการ 26 1 27 54 1 55 80 1 1 82
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 26 1 27 26 1 27
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 12 1 13 12 1 13
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 42 42 42 42
รวมทั้งหมด 83 1 1 3 88 203 9 1 213 286 10 1 1 3 301