ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 611 32 3 1 2 649 611 32 3 1 2 649
บริหารธุรกิจ 343 21 3 367 343 21 3 367
บธ.บ.การจัดการ 108 6 114 108 6 114
บธ.บ.การตลาด 109 12 1 122 109 12 1 122
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 76 3 2 81 76 3 2 81
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 50 50 50 50
บัญชี 253 9 1 2 265 253 9 1 2 265
บช.บ.การบัญชี 253 9 1 2 265 253 9 1 2 265
ศิลปศาสตร์ 15 2 17 15 2 17
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 15 2 17 15 2 17
รวมทั้งหมด 611 32 3 1 2 649 611 32 3 1 2 649