ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 890 71 7 2 1 4 13 988 890 71 7 2 1 4 13 988
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 69 6 1 3 79 69 6 1 3 79
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 42 4 1 3 50 42 4 1 3 50
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 27 2 29 27 2 29
วิศวกรรมไฟฟ้า 404 21 3 2 2 5 437 404 21 3 2 2 5 437
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 281 9 2 2 1 4 299 281 9 2 2 1 4 299
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 59 9 1 1 70 59 9 1 1 70
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 64 3 1 68 64 3 1 68
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 245 12 3 1 4 265 245 12 3 1 4 265
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 245 12 3 1 4 265 245 12 3 1 4 265
วิศวกรรมอุตสาหการ 172 32 2 1 207 172 32 2 1 207
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 40 2 1 43 40 2 1 43
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 132 30 1 1 164 132 30 1 1 164
รวมทั้งหมด 890 71 7 2 1 4 13 988 890 71 7 2 1 4 13 988