ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 87 113 426 1 1 628 409 602 5 654 3 3 16 1,692 496 715 5 1,080 4 3 17 2,320
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 133 99 1 108 1 6 348 133 99 1 108 1 6 348
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 44 45 1 56 1 4 151 44 45 1 56 1 4 151
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 22 27 31 2 82 22 27 31 2 82
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 67 27 21 115 67 27 21 115
วิศวกรรมเครื่องกล 19 23 119 161 67 88 77 1 1 2 236 86 111 196 1 1 2 397
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 7 7 69 83 7 7 69 83
ปวส.ช่างยนต์ 12 16 50 78 12 16 50 78
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 67 88 77 1 1 2 236 67 88 77 1 1 2 236
วิศวกรรมไฟฟ้า 23 41 142 1 207 121 212 2 219 1 1 3 559 144 253 2 361 2 1 3 766
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 7 8 39 1 55 7 8 39 1 55
ปวส.ไฟฟ้า 11 16 70 97 11 16 70 97
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 5 17 33 55 5 17 33 55
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 64 106 1 111 1 1 284 64 106 1 111 1 1 284
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 41 54 71 1 167 41 54 71 1 167
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 16 52 1 37 2 108 16 52 1 37 2 108
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 20 22 85 1 128 61 121 1 120 3 306 81 143 1 205 4 434
ปวส.ช่างก่อสร้าง 20 22 85 1 128 20 22 85 1 128
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 61 121 1 120 3 306 61 121 1 120 3 306
วิศวกรรมอุตสาหการ 25 27 80 132 27 82 1 130 1 2 243 52 109 1 210 1 2 375
ปวส.ช่างโลหะ 9 9 41 59 9 9 41 59
ปวส.ช่างกลโรงงาน 16 18 39 73 16 18 39 73
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 27 82 1 130 1 2 243 27 82 1 130 1 2 243
รวมทั้งหมด 87 113 426 1 1 628 409 602 5 654 3 3 16 1,692 496 715 5 1,080 4 3 17 2,320