ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 608 15 4 3 4 634 608 15 4 3 4 634
บริหารธุรกิจ 303 6 3 2 4 318 303 6 3 2 4 318
บธ.บ.การจัดการ 141 2 2 1 146 141 2 2 1 146
บธ.บ.การตลาด 33 3 2 38 33 3 2 38
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 65 2 67 65 2 67
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 64 1 1 1 67 64 1 1 1 67
บัญชี 250 6 1 257 250 6 1 257
บช.บ.การบัญชี 250 6 1 257 250 6 1 257
ศิลปศาสตร์ 55 3 1 59 55 3 1 59
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 55 3 1 59 55 3 1 59
รวมทั้งหมด 608 15 4 3 4 634 608 15 4 3 4 634