ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 19 1 20 325 19 4 1 2 351 3 3 347 19 4 1 1 2 374
พืชศาสตร์ 7 1 8 127 9 1 1 138 134 9 1 1 1 146
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 1 1 1 1
ปวส.พืชศาสตร์ 6 1 7 6 1 7
วท.บ.พืชศาสตร์ 127 9 1 1 138 127 9 1 1 138
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 3 3 34 1 35 37 1 38
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 3 3 3 3
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 34 1 35 34 1 35
วิทยาศาสตร์ 73 4 2 1 80 73 4 2 1 80
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 10 1 11 10 1 11
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 63 4 1 1 69 63 4 1 1 69
สัตวศาสตร์และประมง 7 7 62 4 1 67 69 4 1 74
ปวส.สัตวศาสตร์ 7 7 7 7
วท.บ.สัตวศาสตร์ 52 3 1 56 52 3 1 56
วท.บ.ประมง 10 1 11 10 1 11
อุตสาหกรรมเกษตร 2 2 29 2 31 3 3 34 2 36
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 2 2 2 2
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 29 2 31 29 2 31
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 3 3 3 3
รวมทั้งหมด 19 1 20 325 19 4 1 2 351 3 3 347 19 4 1 1 2 374