ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 2 49 2 1 54 23 230 5 1 1 1 261 25 279 7 2 1 1 315
บริหารธุรกิจ 2 49 2 1 54 22 198 4 1 1 226 24 247 6 2 1 280
ปวส.การจัดการ 1 31 2 1 35 1 31 2 1 35
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 18 19 1 18 19
บธ.บ.การจัดการ 13 78 1 92 13 78 1 92
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 7 81 1 1 90 7 81 1 1 90
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 2 39 2 1 44 2 39 2 1 44
ศิลปศาสตร์ 1 32 1 1 35 1 32 1 1 35
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1 32 1 1 35 1 32 1 1 35
รวมทั้งหมด 2 49 2 1 54 23 230 5 1 1 1 261 25 279 7 2 1 1 315