ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 6 120 1 1 1 129 41 427 2 23 3 5 501 1 1 47 548 3 24 3 1 5 631
พืชศาสตร์ 1 27 1 29 12 80 3 2 97 13 107 4 2 126
ปวส.พืชศาสตร์ 1 27 1 29 1 27 1 29
วท.บ.พืชศาสตร์ 12 80 3 2 97 12 80 3 2 97
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 3 63 5 1 1 73 3 63 5 1 1 73
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 3 63 5 1 1 73 3 63 5 1 1 73
วิทยาศาสตร์ 1 44 45 1 44 45
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 44 45 1 44 45
สัตวศาสตร์และประมง 3 58 1 62 11 145 1 2 159 14 203 1 2 1 221
ปวส.สัตวศาสตร์ 1 38 39 1 38 39
ปวส.ประมง 2 20 1 23 2 20 1 23
วท.บ.สัตวศาสตร์ 10 110 2 122 10 110 2 122
วท.บ.ประมง 1 35 1 37 1 35 1 37
อุตสาหกรรมเกษตร 2 35 1 38 14 95 1 13 2 2 127 1 1 16 131 2 13 2 2 166
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 2 31 1 34 2 31 1 34
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 4 4 4 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3 42 1 4 1 51 3 42 1 4 1 51
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 11 53 9 1 2 76 11 53 9 1 2 76
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 6 120 1 1 1 129 41 427 2 23 3 5 501 1 1 47 548 3 24 3 1 5 631