ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 5 56 1 62 33 147 4 4 188 38 203 4 5 250
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 33 147 4 4 188 33 147 4 4 188
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 11 52 2 3 68 11 52 2 3 68
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 7 47 1 55 7 47 1 55
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 15 48 2 65 15 48 2 65
วิศวกรรมเครื่องกล 5 56 1 62 5 56 1 62
ปวส.ช่างยนต์ 5 56 1 62 5 56 1 62
รวมทั้งหมด 5 56 1 62 33 147 4 4 188 38 203 4 5 250