ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปวช. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 338 12 1 2 1 354 51 2 1 54 389 14 1 2 1 1 408
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 338 12 1 2 1 354 338 12 1 2 1 354
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 182 10 1 1 194 182 10 1 1 194
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 81 81 81 81
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 75 2 2 79 75 2 2 79
สหวิทยาการ 51 2 1 54 51 2 1 54
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 1 1 1 1
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 39 1 1 41 39 1 1 41
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 11 1 12 11 1 12
รวมทั้งหมด 338 12 1 2 1 354 51 2 1 54 389 14 1 2 1 1 408