ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 83 1 1 1 86 101 6 1 108 184 7 1 1 1 194
วิศวกรรมเครื่องกล 28 1 1 30 35 3 38 63 4 1 68
ปวส.ช่างยนต์ 23 1 1 25 23 1 1 25
ปวส.ช่างกลเกษตร 5 5 5 5
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 25 1 26 25 1 26
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 10 2 12 10 2 12
วิศวกรรมไฟฟ้า 30 30 48 3 51 78 3 81
ปวส.ไฟฟ้า 30 30 30 30
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 48 3 51 48 3 51
วิศวกรรมอุตสาหการ 25 1 26 18 1 19 43 1 1 45
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 25 1 26 25 1 26
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 12 1 13 12 1 13
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 6 6 6 6
รวมทั้งหมด 83 1 1 1 86 101 6 1 108 184 7 1 1 1 194