ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 640 33 3 1 2 3 682 640 33 3 1 2 3 682
บริหารธุรกิจ 355 21 3 1 1 381 355 21 3 1 1 381
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 51 51 51 51
บธ.บ.การจัดการ 109 6 1 116 109 6 1 116
บธ.บ.การตลาด 109 12 1 1 123 109 12 1 1 123
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 86 3 2 91 86 3 2 91
บัญชี 264 9 1 2 276 264 9 1 2 276
บช.บ.การบัญชี 264 9 1 2 276 264 9 1 2 276
ศิลปศาสตร์ 21 3 1 25 21 3 1 25
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 21 3 1 25 21 3 1 25
รวมทั้งหมด 640 33 3 1 2 3 682 640 33 3 1 2 3 682