ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 87 113 426 1 1 628 423 632 5 688 3 2 17 1,770 510 745 5 1,114 4 2 18 2,398
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 137 102 1 114 1 6 361 137 102 1 114 1 6 361
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 44 45 1 56 1 4 151 44 45 1 56 1 4 151
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 22 27 31 2 82 22 27 31 2 82
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 71 30 27 128 71 30 27 128
วิศวกรรมเครื่องกล 19 23 119 161 69 94 81 1 2 247 88 117 200 1 2 408
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 7 7 69 83 7 7 69 83
ปวส.ช่างยนต์ 12 16 50 78 12 16 50 78
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 69 94 81 1 2 247 69 94 81 1 2 247
วิศวกรรมไฟฟ้า 23 41 142 1 207 126 217 2 226 1 1 4 577 149 258 2 368 2 1 4 784
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 7 8 39 1 55 7 8 39 1 55
ปวส.ไฟฟ้า 11 16 70 97 11 16 70 97
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 5 17 33 55 5 17 33 55
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 64 107 1 112 1 1 286 64 107 1 112 1 1 286
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 46 55 76 1 1 179 46 55 76 1 1 179
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 16 55 1 38 2 112 16 55 1 38 2 112
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 20 22 85 1 128 59 127 1 123 3 313 79 149 1 208 4 441
ปวส.ช่างก่อสร้าง 20 22 85 1 128 20 22 85 1 128
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 59 127 1 123 3 313 59 127 1 123 3 313
วิศวกรรมอุตสาหการ 25 27 80 132 32 92 1 144 1 2 272 57 119 1 224 1 2 404
ปวส.ช่างโลหะ 9 9 41 59 9 9 41 59
ปวส.ช่างกลโรงงาน 16 18 39 73 16 18 39 73
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 32 92 1 144 1 2 272 32 92 1 144 1 2 272
รวมทั้งหมด 87 113 426 1 1 628 423 632 5 688 3 2 17 1,770 510 745 5 1,114 4 2 18 2,398