ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 87 113 426 1 1 628 423 632 5 688 3 2 17 1,770 510 745 5 1,114 4 2 18 2,398
วิศวกรรมเครื่องกล 19 23 119 161 140 124 108 1 2 375 159 147 227 1 2 536
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 7 7 69 83 7 7 69 83
ปวส.ช่างยนต์ 12 16 50 78 12 16 50 78
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 69 94 81 1 2 247 69 94 81 1 2 247
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 71 30 27 128 71 30 27 128
วิศวกรรมไฟฟ้า 23 41 142 1 207 170 262 3 282 1 2 8 728 193 303 3 424 2 2 8 935
ปวส.ไฟฟ้า 11 16 70 97 11 16 70 97
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 7 8 39 1 55 7 8 39 1 55
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 5 17 33 55 5 17 33 55
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 46 55 76 1 1 179 46 55 76 1 1 179
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 64 107 1 112 1 1 286 64 107 1 112 1 1 286
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 16 55 1 38 2 112 16 55 1 38 2 112
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 44 45 1 56 1 4 151 44 45 1 56 1 4 151
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 20 22 85 1 128 59 127 1 123 3 313 79 149 1 208 4 441
ปวส.ช่างก่อสร้าง 20 22 85 1 128 20 22 85 1 128
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 59 127 1 123 3 313 59 127 1 123 3 313
วิศวกรรมอุตสาหการ 25 27 80 132 54 119 1 175 1 4 354 79 146 1 255 1 4 486
ปวส.ช่างกลโรงงาน 16 18 39 73 16 18 39 73
ปวส.ช่างโลหะ 9 9 41 59 9 9 41 59
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 32 92 1 144 1 2 272 32 92 1 144 1 2 272
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 22 27 31 2 82 22 27 31 2 82
รวมทั้งหมด 87 113 426 1 1 628 423 632 5 688 3 2 17 1,770 510 745 5 1,114 4 2 18 2,398