ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 613 15 4 3 4 639 613 15 4 3 4 639
บริหารธุรกิจ 307 6 3 2 4 322 307 6 3 2 4 322
บธ.บ.การจัดการ 141 2 2 1 146 141 2 2 1 146
บธ.บ.การตลาด 33 3 2 38 33 3 2 38
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 67 2 69 67 2 69
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 64 1 1 1 67 64 1 1 1 67
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 2 2 2 2
บัญชี 250 6 1 257 250 6 1 257
บช.บ.การบัญชี 250 6 1 257 250 6 1 257
ศิลปศาสตร์ 56 3 1 60 56 3 1 60
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 56 3 1 60 56 3 1 60
รวมทั้งหมด 613 15 4 3 4 639 613 15 4 3 4 639