ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1 1 3,822 452 18 11 2 2 46 4,353 28 28 3,851 452 18 11 2 2 46 4,382
บริหารธุรกิจ 1 1 2,549 253 11 8 1 1 40 2,863 28 28 2,578 253 11 8 1 1 40 2,892
ปวส.การตลาด 1 1 1 1
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 218 10 1 19 248 218 10 1 19 248
บธ.บ.การจัดการ 492 51 2 4 549 492 51 2 4 549
บธ.บ.การตลาด 535 75 2 2 5 619 535 75 2 2 5 619
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 292 39 2 1 6 340 292 39 2 1 6 340
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 504 66 3 4 1 6 584 504 66 3 4 1 6 584
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 508 12 1 1 1 523 508 12 1 1 1 523
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 28 28 28 28
บัญชี 773 132 4 1 1 5 916 773 132 4 1 1 5 916
บช.บ.การบัญชี 773 132 4 1 1 5 916 773 132 4 1 1 5 916
ศิลปศาสตร์ 500 67 3 3 1 574 500 67 3 3 1 574
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 237 48 1 3 1 290 237 48 1 3 1 290
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 198 17 1 216 198 17 1 216
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 65 2 1 68 65 2 1 68
รวมทั้งหมด 1 1 3,822 452 18 11 2 2 46 4,353 28 28 3,851 452 18 11 2 2 46 4,382