ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 317 34 47 1 2 2 403 2,991 433 17 7 2 10 53 3,513 34 5 5 44 3,342 472 64 8 4 10 60 3,960
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 422 66 1 1 1 7 498 422 66 1 1 1 7 498
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 135 13 1 149 135 13 1 149
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 122 41 1 5 169 122 41 1 5 169
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 56 1 1 1 59 56 1 1 1 59
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 109 11 1 121 109 11 1 121
วิศวกรรมเครื่องกล 66 9 1 76 643 66 5 1 1 2 13 731 15 3 18 724 78 5 2 1 2 13 825
ปวส.ช่างยนต์ 66 9 1 76 66 9 1 76
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 115 5 1 3 124 115 5 1 3 124
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 369 49 3 1 1 1 8 432 369 49 3 1 1 1 8 432
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 57 6 63 57 6 63
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 102 6 1 1 2 112 102 6 1 1 2 112
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 15 3 18 15 3 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 154 14 38 206 876 166 5 4 1 3 16 1,071 19 2 5 26 1,049 182 43 4 1 3 21 1,303
ปวส.ไฟฟ้า 69 69 69 69
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 85 14 38 137 85 14 38 137
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 372 41 2 1 3 8 427 372 41 2 1 3 8 427
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 326 87 1 2 6 422 326 87 1 2 6 422
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 25 3 28 25 3 28
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 120 35 2 1 2 160 120 35 2 1 2 160
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 33 1 34 33 1 34
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 19 2 5 26 19 2 5 26
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 422 48 2 1 2 6 481 422 48 2 1 2 6 481
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 105 14 2 1 122 105 14 2 1 122
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 317 34 1 2 5 359 317 34 1 2 5 359
วิศวกรรมอุตสาหการ 97 11 9 2 2 121 628 87 4 2 11 732 725 98 13 2 2 13 853
ปวส.ช่างโลหะ 21 1 22 21 1 22
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 40 9 8 2 2 61 40 9 8 2 2 61
ปวส.ช่างกลโรงงาน 36 2 38 36 2 38
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 374 60 2 1 7 444 374 60 2 1 7 444
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 1 1
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 253 27 2 1 4 287 253 27 2 1 4 287
รวมทั้งหมด 317 34 47 1 2 2 403 2,991 433 17 7 2 10 53 3,513 34 5 5 44 3,342 472 64 8 4 10 60 3,960