ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 81 1 1 3 86 195 8 1 204 276 9 1 1 3 290
วิศวกรรมเครื่องกล 28 1 1 30 54 4 58 82 5 1 88
ปวส.ช่างยนต์ 23 1 1 25 23 1 1 25
ปวส.ช่างกลเกษตร 5 5 5 5
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 44 2 46 44 2 46
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 10 2 12 10 2 12
วิศวกรรมไฟฟ้า 28 2 30 92 4 96 120 4 2 126
ปวส.ไฟฟ้า 28 2 30 28 2 30
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 48 3 51 48 3 51
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 44 1 45 44 1 45
วิศวกรรมอุตสาหการ 25 1 26 49 1 50 74 1 1 76
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 25 1 26 25 1 26
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 12 1 13 12 1 13
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 37 37 37 37
รวมทั้งหมด 81 1 1 3 86 195 8 1 204 276 9 1 1 3 290