ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 16 17 2 122 1 158 16 17 2 122 1 158
วิทยาศาสตร์ 11 8 2 54 1 76 11 8 2 54 1 76
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 11 8 2 54 1 76 11 8 2 54 1 76
อุตสาหกรรมเกษตร 5 9 68 82 5 9 68 82
วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ 1 22 23 1 22 23
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 5 8 46 59 5 8 46 59
รวมทั้งหมด 16 17 2 122 1 158 16 17 2 122 1 158