ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 5 56 1 62 33 155 4 4 196 38 211 4 5 258
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 33 155 4 4 196 33 155 4 4 196
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 15 51 2 68 15 51 2 68
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 11 56 2 3 72 11 56 2 3 72
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 7 48 1 56 7 48 1 56
วิศวกรรมเครื่องกล 5 56 1 62 5 56 1 62
ปวส.ช่างยนต์ 5 56 1 62 5 56 1 62
รวมทั้งหมด 5 56 1 62 33 155 4 4 196 38 211 4 5 258