ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 39 4 2 2 47 358 26 2 4 2 3 2 397 17 2 2 1 22 414 32 4 6 2 3 5 466
พืชศาสตร์ 6 1 7 78 6 1 1 1 1 88 6 2 8 90 6 2 1 1 1 2 103
ปวส.พืชศาสตร์ 6 1 7 6 1 7
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 25 3 1 1 30 25 3 1 1 30
วท.บ.พืชศาสตร์ 53 3 1 1 58 53 3 1 1 58
วท.ม.พืชศาสตร์ 6 2 8 6 2 8
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 19 3 22 75 7 1 1 84 94 10 1 1 106
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 19 3 22 19 3 22
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 75 7 1 1 84 75 7 1 1 84
สัตวศาสตร์และประมง 10 1 2 1 14 128 10 1 1 140 138 11 2 1 1 1 154
ปวส.สัตวศาสตร์ 7 1 1 1 10 7 1 1 1 10
ปวส.ประมง 3 1 4 3 1 4
วท.บ.สัตวศาสตร์ 97 1 98 97 1 98
วท.บ.ประมง 31 10 1 42 31 10 1 42
อุตสาหกรรมเกษตร 4 4 77 3 1 3 1 85 11 2 1 14 92 5 1 3 2 103
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 4 4 4 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 58 3 1 3 65 58 3 1 3 65
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 19 1 20 19 1 20
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 11 2 1 14 11 2 1 14
รวมทั้งหมด 39 4 2 2 47 358 26 2 4 2 3 2 397 17 2 2 1 22 414 32 4 6 2 3 5 466