ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 3/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1 1 102 172 2 726 7 1,009 102 172 2 727 7 1,010
บริหารธุรกิจ 1 1 36 72 2 367 2 479 36 72 2 368 2 480
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 1 1 1
บธ.บ.การจัดการ 2 8 1 62 73 2 8 1 62 73
บธ.บ.การตลาด 9 14 70 93 9 14 70 93
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 18 36 1 136 2 193 18 36 1 136 2 193
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 7 14 99 120 7 14 99 120
บัญชี 55 79 222 3 359 55 79 222 3 359
บช.บ.การบัญชี 55 79 222 3 359 55 79 222 3 359
ศิลปศาสตร์ 11 21 137 2 171 11 21 137 2 171
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 7 14 50 1 72 7 14 50 1 72
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 4 7 87 1 99 4 7 87 1 99
รวมทั้งหมด 1 1 102 172 2 726 7 1,009 102 172 2 727 7 1,010