ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 3/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 15 14 2 99 1 131 15 14 2 99 1 131
วิทยาศาสตร์ 11 7 2 42 1 63 11 7 2 42 1 63
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 11 7 2 42 1 63 11 7 2 42 1 63
อุตสาหกรรมเกษตร 4 7 57 68 4 7 57 68
วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ 1 21 22 1 21 22
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 4 6 36 46 4 6 36 46
รวมทั้งหมด 15 14 2 99 1 131 15 14 2 99 1 131