ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 3/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 70 94 341 505 364 552 4 590 3 3 10 1,526 434 646 4 931 3 3 10 2,031
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 118 79 1 93 1 1 293 118 79 1 93 1 1 293
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 40 29 1 53 1 124 40 29 1 53 1 124
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 16 24 23 1 64 16 24 23 1 64
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 62 26 17 105 62 26 17 105
วิศวกรรมเครื่องกล 16 17 96 129 61 78 73 1 1 2 216 77 95 169 1 1 2 345
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 5 5 57 67 5 5 57 67
ปวส.ช่างยนต์ 11 12 39 62 11 12 39 62
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 61 78 73 1 1 2 216 61 78 73 1 1 2 216
วิศวกรรมไฟฟ้า 21 36 117 174 105 200 2 191 1 1 3 503 126 236 2 308 1 1 3 677
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 6 4 21 31 6 4 21 31
ปวส.ไฟฟ้า 11 16 66 93 11 16 66 93
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 4 16 30 50 4 16 30 50
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 60 98 1 103 1 1 264 60 98 1 103 1 1 264
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 36 52 60 1 149 36 52 60 1 149
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 9 50 1 28 2 90 9 50 1 28 2 90
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 14 18 67 99 57 117 113 2 289 71 135 180 2 388
ปวส.ช่างก่อสร้าง 14 18 67 99 14 18 67 99
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 57 117 113 2 289 57 117 113 2 289
วิศวกรรมอุตสาหการ 19 23 61 103 23 78 1 120 1 2 225 42 101 1 181 1 2 328
ปวส.ช่างโลหะ 5 8 32 45 5 8 32 45
ปวส.ช่างกลโรงงาน 14 15 29 58 14 15 29 58
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 23 78 1 120 1 2 225 23 78 1 120 1 2 225
รวมทั้งหมด 70 94 341 505 364 552 4 590 3 3 10 1,526 434 646 4 931 3 3 10 2,031