ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 3/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 598 15 4 3 3 623 598 15 4 3 3 623
บริหารธุรกิจ 296 6 3 2 3 310 296 6 3 2 3 310
บธ.บ.การจัดการ 141 2 2 1 146 141 2 2 1 146
บธ.บ.การตลาด 33 3 2 38 33 3 2 38
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 65 1 66 65 1 66
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 57 1 1 1 60 57 1 1 1 60
บัญชี 248 6 1 255 248 6 1 255
บช.บ.การบัญชี 248 6 1 255 248 6 1 255
ศิลปศาสตร์ 54 3 1 58 54 3 1 58
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 54 3 1 58 54 3 1 58
รวมทั้งหมด 598 15 4 3 3 623 598 15 4 3 3 623