ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 3/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 2 40 2 1 45 23 225 5 1 1 255 25 265 7 2 1 300
บริหารธุรกิจ 2 40 2 1 45 22 193 4 1 220 24 233 6 2 265
ปวส.การจัดการ 1 29 2 1 33 1 29 2 1 33
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 11 12 1 11 12
บธ.บ.การจัดการ 13 77 1 91 13 77 1 91
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 7 80 1 1 89 7 80 1 1 89
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 2 36 2 40 2 36 2 40
ศิลปศาสตร์ 1 32 1 1 35 1 32 1 1 35
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1 32 1 1 35 1 32 1 1 35
รวมทั้งหมด 2 40 2 1 45 23 225 5 1 1 255 25 265 7 2 1 300