ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 3/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคกลาง รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 3 96 1 1 1 102 41 418 2 23 3 5 492 1 1 44 515 3 24 3 1 5 595
พืชศาสตร์ 1 27 1 29 12 80 3 2 97 13 107 4 2 126
ปวส.พืชศาสตร์ 1 27 1 29 1 27 1 29
วท.บ.พืชศาสตร์ 12 80 3 2 97 12 80 3 2 97
เรียนรวม 3 60 5 1 1 70 3 60 5 1 1 70
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 3 60 5 1 1 70 3 60 5 1 1 70
วิทยาศาสตร์ 1 43 44 1 43 44
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 43 44 1 43 44
สัตวศาสตร์และประมง 34 1 35 11 142 1 2 156 11 176 1 2 1 191
ปวส.ประมง 10 1 11 10 1 11
ปวส.สัตวศาสตร์ 24 24 24 24
วท.บ.ประมง 1 35 1 37 1 35 1 37
วท.บ.สัตวศาสตร์ 10 107 2 119 10 107 2 119
อุตสาหกรรมเกษตร 2 35 1 38 14 93 1 13 2 2 125 1 1 16 129 2 13 2 2 164
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 4 4 4 4
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 2 31 1 34 2 31 1 34
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3 41 1 4 1 50 3 41 1 4 1 50
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 11 52 9 1 2 75 11 52 9 1 2 75
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 3 96 1 1 1 102 41 418 2 23 3 5 492 1 1 44 515 3 24 3 1 5 595