ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 3/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1 1 3,599 387 18 9 2 1 31 4,047 28 28 3,628 387 18 9 2 1 31 4,076
บริหารธุรกิจ 1 1 2,382 221 11 6 1 1 26 2,648 28 28 2,411 221 11 6 1 1 26 2,677
ปวส.การตลาด 1 1 1 1
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 202 8 1 8 219 202 8 1 8 219
บธ.บ.การจัดการ 467 46 2 2 517 467 46 2 2 517
บธ.บ.การตลาด 529 68 2 2 5 606 529 68 2 2 5 606
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 258 32 2 5 297 258 32 2 5 297
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 449 56 3 3 1 6 518 449 56 3 3 1 6 518
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 477 11 1 1 1 491 477 11 1 1 1 491
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 28 28 28 28
บัญชี 721 103 4 1 5 834 721 103 4 1 5 834
บช.บ.การบัญชี 721 103 4 1 5 834 721 103 4 1 5 834
ศิลปศาสตร์ 496 63 3 3 565 496 63 3 3 565
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 239 45 1 3 288 239 45 1 3 288
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 194 16 1 211 194 16 1 211
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 63 2 1 66 63 2 1 66
รวมทั้งหมด 1 1 3,599 387 18 9 2 1 31 4,047 28 28 3,628 387 18 9 2 1 31 4,076