ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 3/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 249 23 46 1 1 1 321 2,847 375 16 7 2 9 38 3,294 30 4 1 35 3,126 402 62 8 3 9 40 3,650
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 417 60 1 1 1 6 486 417 60 1 1 1 6 486
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 136 13 149 136 13 149
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 121 37 1 5 164 121 37 1 5 164
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 52 1 1 1 55 52 1 1 1 55
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 108 9 1 118 108 9 1 118
วิศวกรรมเครื่องกล 57 3 1 61 606 58 5 1 1 1 7 679 10 2 12 673 63 5 2 1 1 7 752
ปวส.ช่างยนต์ 57 3 1 61 57 3 1 61
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 106 4 1 2 113 106 4 1 2 113
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 355 45 3 1 1 1 4 410 355 45 3 1 1 1 4 410
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 47 3 50 47 3 50
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 98 6 1 1 106 98 6 1 1 106
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 10 2 12 10 2 12
วิศวกรรมไฟฟ้า 105 12 37 154 828 136 4 4 1 3 12 988 20 2 1 23 953 150 41 4 1 3 13 1,165
ปวส.ไฟฟ้า 35 35 35 35
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 70 12 37 119 70 12 37 119
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 361 38 2 1 3 6 411 361 38 2 1 3 6 411
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 297 69 1 2 4 373 297 69 1 2 4 373
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 26 2 28 26 2 28
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 112 27 1 1 2 143 112 27 1 1 2 143
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 32 1 33 32 1 33
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 20 2 1 23 20 2 1 23
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 410 42 2 1 2 5 462 410 42 2 1 2 5 462
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 103 13 2 1 119 103 13 2 1 119
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 307 29 1 2 4 343 307 29 1 2 4 343
วิศวกรรมอุตสาหการ 87 8 9 1 1 106 586 79 4 2 8 679 673 87 13 1 2 9 785
ปวส.ช่างโลหะ 17 1 18 17 1 18
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 34 6 8 1 1 50 34 6 8 1 1 50
ปวส.ช่างกลโรงงาน 36 2 38 36 2 38
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 351 56 2 1 5 415 351 56 2 1 5 415
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 1 1 1 1
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 234 23 2 1 3 263 234 23 2 1 3 263
รวมทั้งหมด 249 23 46 1 1 1 321 2,847 375 16 7 2 9 38 3,294 30 4 1 35 3,126 402 62 8 3 9 40 3,650