ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 3/2560 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1,446 101 7 8 3 4 19 1,588 8 8 1,454 101 7 8 3 4 19 1,596
การออกแบบ 469 34 4 1 2 2 512 8 8 477 34 4 1 2 2 520
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 182 18 1 201 182 18 1 201
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 129 8 3 1 1 142 129 8 3 1 1 142
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 158 8 1 1 1 169 158 8 1 1 1 169
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 8 8 8 8
เทคโนโลยีศิลป์ 233 17 1 1 2 254 233 17 1 1 2 254
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 166 11 1 178 166 11 1 178
ทล.บ.เซรามิก 67 6 1 2 76 67 6 1 2 76
ศิลปกรรม 301 16 4 2 323 301 16 4 2 323
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 301 16 4 2 323 301 16 4 2 323
สถาปัตยกรรม 443 34 3 3 1 2 13 499 443 34 3 3 1 2 13 499
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 7 1 8 7 1 8
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 152 19 1 1 1 6 180 152 19 1 1 1 6 180
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 284 15 2 2 2 6 311 284 15 2 2 2 6 311
รวมทั้งหมด 1,446 101 7 8 3 4 19 1,588 8 8 1,454 101 7 8 3 4 19 1,596