ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 3/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 141 5 6 2 154 1,021 27 8 7 2 6 1,071 1,162 32 8 13 2 8 1,225
บริหารธุรกิจ 126 3 4 2 135 595 13 6 5 1 2 622 721 16 6 9 1 4 757
ปวส.การจัดการ 58 1 59 58 1 59
ปวส.การตลาด 37 2 2 41 37 2 2 41
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 31 1 1 2 35 31 1 1 2 35
บธ.บ.การจัดการ 228 5 2 2 237 228 5 2 2 237
บธ.บ.การตลาด 97 2 2 1 102 97 2 2 1 102
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 135 3 3 1 1 143 135 3 3 1 1 143
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 135 3 1 1 140 135 3 1 1 140
บัญชี 15 2 2 19 311 9 2 3 325 326 11 4 3 344
ปวส.การบัญชี 15 2 2 19 15 2 2 19
บช.บ.การบัญชี 311 9 2 3 325 311 9 2 3 325
ศิลปศาสตร์ 115 5 2 1 1 124 115 5 2 1 1 124
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 73 3 1 77 73 3 1 77
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 42 2 1 1 1 47 42 2 1 1 1 47
รวมทั้งหมด 141 5 6 2 154 1,021 27 8 7 2 6 1,071 1,162 32 8 13 2 8 1,225