ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 3/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน เมษายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 30 2 1 33 343 25 2 4 2 3 2 381 17 2 2 1 22 390 29 4 5 2 3 3 436
พืชศาสตร์ 4 4 74 6 1 1 1 1 84 6 2 8 84 6 2 1 1 1 1 96
ปวส.พืชศาสตร์ 4 4 4 4
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 23 3 1 1 28 23 3 1 1 28
วท.บ.พืชศาสตร์ 51 3 1 1 56 51 3 1 1 56
วท.ม.พืชศาสตร์ 6 2 8 6 2 8
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 18 2 20 75 7 1 1 84 93 9 1 1 104
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 18 2 20 18 2 20
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 75 7 1 1 84 75 7 1 1 84
สัตวศาสตร์และประมง 4 1 5 118 9 1 1 129 122 9 1 1 1 134
ปวส.สัตวศาสตร์ 1 1 1 1
ปวส.ประมง 3 1 4 3 1 4
วท.บ.สัตวศาสตร์ 89 1 90 89 1 90
วท.บ.ประมง 29 9 1 39 29 9 1 39
อุตสาหกรรมเกษตร 4 4 76 3 1 3 1 84 11 2 1 14 91 5 1 3 2 102
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 4 4 4 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 57 3 1 3 64 57 3 1 3 64
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 19 1 20 19 1 20
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 11 2 1 14 11 2 1 14
รวมทั้งหมด 30 2 1 33 343 25 2 4 2 3 2 381 17 2 2 1 22 390 29 4 5 2 3 3 436