ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 498 8 3 1 1 511 498 8 3 1 1 511
บริหารธุรกิจ 280 7 2 1 290 280 7 2 1 290
บธ.บ.การจัดการ 48 1 49 48 1 49
บธ.บ.การตลาด 63 3 1 67 63 3 1 67
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 43 1 1 45 43 1 1 45
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 126 2 1 129 126 2 1 129
บัญชี 218 1 1 1 221 218 1 1 1 221
บช.บ.การบัญชี 218 1 1 1 221 218 1 1 1 221
รวมทั้งหมด 498 8 3 1 1 511 498 8 3 1 1 511