ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 978 51 7 2 2 4 1,044 978 51 7 2 2 4 1,044
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 33 1 1 35 33 1 1 35
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 25 1 1 27 25 1 1 27
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 8 8 8 8
วิศวกรรมไฟฟ้า 472 18 3 2 2 497 472 18 3 2 2 497
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 293 9 2 2 1 307 293 9 2 2 1 307
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 75 6 1 82 75 6 1 82
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 104 3 1 108 104 3 1 108
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 267 8 3 2 280 267 8 3 2 280
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 267 8 3 2 280 267 8 3 2 280
วิศวกรรมอุตสาหการ 206 24 2 232 206 24 2 232
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 39 2 1 42 39 2 1 42
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 167 22 1 190 167 22 1 190
รวมทั้งหมด 978 51 7 2 2 4 1,044 978 51 7 2 2 4 1,044