ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 97 101 455 1 654 459 662 5 732 3 3 2 1,866 556 763 5 1,187 4 3 2 2,520
วิศวกรรมเครื่องกล 24 24 124 172 145 130 121 1 1 2 400 169 154 245 1 1 2 572
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 9 12 62 83 9 12 62 83
ปวส.ช่างยนต์ 15 12 62 89 15 12 62 89
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 69 101 90 1 1 2 264 69 101 90 1 1 2 264
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 76 29 31 136 76 29 31 136
วิศวกรรมไฟฟ้า 32 27 143 202 182 293 4 309 1 2 791 214 320 4 452 1 2 993
ปวส.ไฟฟ้า 17 12 73 102 17 12 73 102
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 7 5 28 40 7 5 28 40
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 8 10 42 60 8 10 42 60
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 41 79 86 1 207 41 79 86 1 207
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 76 116 2 119 1 314 76 116 2 119 1 314
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1 16 12 29 1 16 12 29
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 12 42 1 24 79 12 42 1 24 79
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 52 40 1 68 1 162 52 40 1 68 1 162
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 17 29 98 144 80 132 135 347 97 161 233 491
ปวส.ช่างก่อสร้าง 17 29 98 144 17 29 98 144
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 80 132 135 347 80 132 135 347
วิศวกรรมอุตสาหการ 24 21 90 1 136 52 107 1 167 1 328 76 128 1 257 2 464
ปวส.ช่างกลโรงงาน 19 12 37 68 19 12 37 68
ปวส.ช่างโลหะ 5 9 53 1 68 5 9 53 1 68
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 34 79 1 137 1 252 34 79 1 137 1 252
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 18 28 30 76 18 28 30 76
รวมทั้งหมด 97 101 455 1 654 459 662 5 732 3 3 2 1,866 556 763 5 1,187 4 3 2 2,520