ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 97 101 455 1 654 459 662 5 732 3 3 2 1,866 556 763 5 1,187 4 3 2 2,520
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 146 97 1 129 1 374 146 97 1 129 1 374
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 52 40 1 68 1 162 52 40 1 68 1 162
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 18 28 30 76 18 28 30 76
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 76 29 31 136 76 29 31 136
วิศวกรรมเครื่องกล 24 24 124 172 69 101 90 1 1 2 264 93 125 214 1 1 2 436
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 9 12 62 83 9 12 62 83
ปวส.ช่างยนต์ 15 12 62 89 15 12 62 89
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 69 101 90 1 1 2 264 69 101 90 1 1 2 264
วิศวกรรมไฟฟ้า 32 27 143 202 130 253 3 241 1 1 629 162 280 3 384 1 1 831
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 7 5 28 40 7 5 28 40
ปวส.ไฟฟ้า 17 12 73 102 17 12 73 102
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 8 10 42 60 8 10 42 60
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 76 116 2 119 1 314 76 116 2 119 1 314
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 41 79 86 1 207 41 79 86 1 207
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1 16 12 29 1 16 12 29
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 12 42 1 24 79 12 42 1 24 79
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 17 29 98 144 80 132 135 347 97 161 233 491
ปวส.ช่างก่อสร้าง 17 29 98 144 17 29 98 144
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 80 132 135 347 80 132 135 347
วิศวกรรมอุตสาหการ 24 21 90 1 136 34 79 1 137 1 252 58 100 1 227 2 388
ปวส.ช่างโลหะ 5 9 53 1 68 5 9 53 1 68
ปวส.ช่างกลโรงงาน 19 12 37 68 19 12 37 68
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 34 79 1 137 1 252 34 79 1 137 1 252
รวมทั้งหมด 97 101 455 1 654 459 662 5 732 3 3 2 1,866 556 763 5 1,187 4 3 2 2,520