ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 550 13 3 2 568 550 13 3 2 568
บริหารธุรกิจ 266 6 2 1 275 266 6 2 1 275
บธ.บ.การจัดการ 83 2 1 86 83 2 1 86
บธ.บ.การตลาด 30 2 32 30 2 32
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 33 33 33 33
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 120 2 1 1 124 120 2 1 1 124
บัญชี 235 6 1 242 235 6 1 242
บช.บ.การบัญชี 235 6 1 242 235 6 1 242
ศิลปศาสตร์ 49 1 1 51 49 1 1 51
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 49 1 1 51 49 1 1 51
รวมทั้งหมด 550 13 3 2 568 550 13 3 2 568