ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ รวม ภาคเหนือ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคใต้ รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 10 10 302 15 2 1 3 323 2 2 314 15 2 1 3 335
พืชศาสตร์ 1 1 85 9 1 1 96 86 9 1 1 97
ปวส.พืชศาสตร์ 1 1 1 1
วท.บ.พืชศาสตร์ 85 9 1 1 96 85 9 1 1 96
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 4 4 73 1 2 76 77 1 2 80
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 4 4 4 4
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 73 1 2 76 73 1 2 76
วิทยาศาสตร์ 77 2 1 80 77 2 1 80
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 77 2 1 80 77 2 1 80
สัตวศาสตร์และประมง 3 3 35 3 38 38 3 41
ปวส.สัตวศาสตร์ 3 3 3 3
วท.บ.สัตวศาสตร์ 31 3 34 31 3 34
วท.บ.ประมง 4 4 4 4
อุตสาหกรรมเกษตร 2 2 32 1 33 2 2 36 1 37
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 2 2 2 2
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 32 1 33 32 1 33
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 2 2 2 2
รวมทั้งหมด 10 10 302 15 2 1 3 323 2 2 314 15 2 1 3 335