ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 4 47 1 1 53 18 211 9 30 1 1 270 22 258 10 31 1 1 323
บริหารธุรกิจ 4 47 1 1 53 17 183 8 30 1 239 21 230 9 31 1 292
ปวส.การจัดการ 2 29 1 1 33 2 29 1 1 33
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 18 20 2 18 20
บธ.บ.การจัดการ 3 41 1 45 3 41 1 45
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 1 1 1 1
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 7 58 6 1 72 7 58 6 1 72
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 7 83 1 29 1 121 7 83 1 29 1 121
ศิลปศาสตร์ 1 28 1 1 31 1 28 1 1 31
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1 28 1 1 31 1 28 1 1 31
รวมทั้งหมด 4 47 1 1 53 18 211 9 30 1 1 270 22 258 10 31 1 1 323