ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 3,975 255 30 22 3 6 7 4,298 32 32 4,007 255 30 22 3 6 7 4,330
บริหารธุรกิจ 2,653 154 23 19 2 4 5 2,860 32 32 2,685 154 23 19 2 4 5 2,892
บธ.บ.การจัดการ 241 24 2 1 268 241 24 2 1 268
บธ.บ.การตลาด 334 39 1 1 1 376 334 39 1 1 1 376
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 334 40 5 3 1 383 334 40 5 3 1 383
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 198 5 3 1 207 198 5 3 1 207
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 1,019 20 6 7 3 2 1,057 1,019 20 6 7 3 2 1,057
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 342 6 4 8 1 361 342 6 4 8 1 361
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 185 20 2 1 208 185 20 2 1 208
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 32 32 32 32
บัญชี 806 60 2 2 1 2 873 806 60 2 2 1 2 873
บช.บ.การบัญชี 806 60 2 2 1 2 873 806 60 2 2 1 2 873
ศิลปศาสตร์ 516 41 5 1 1 1 565 516 41 5 1 1 1 565
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 150 31 1 182 150 31 1 182
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 206 6 1 1 214 206 6 1 1 214
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 160 4 3 1 1 169 160 4 3 1 1 169
รวมทั้งหมด 3,975 255 30 22 3 6 7 4,298 32 32 4,007 255 30 22 3 6 7 4,330