ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 398 10 1 2 2 1 414 29 14 1 3 47 70 26 4 1 28 129 4 4 501 50 6 1 5 2 29 594
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 398 10 1 2 2 1 414 398 10 1 2 2 1 414
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 207 6 1 1 1 216 207 6 1 1 1 216
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 76 76 76 76
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 83 3 1 87 83 3 1 87
ปวช.เมคคาทรอนิกส์ 32 1 1 1 35 32 1 1 1 35
สหวิทยาการ 29 14 1 3 47 70 26 4 1 28 129 4 4 103 40 5 1 3 28 180
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 29 14 1 3 47 29 14 1 3 47
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 37 1 38 37 1 38
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 15 3 1 19 15 3 1 19
วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 18 3 4 1 26 18 3 4 1 26
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 19 27 46 19 27 46
วท.ม.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบูรณาการ 4 4 4 4
รวมทั้งหมด 398 10 1 2 2 1 414 29 14 1 3 47 70 26 4 1 28 129 4 4 501 50 6 1 5 2 29 594