ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามระดับการศึกษา (แบ่งตามภูมิภาคที่จบการศึกษา) เทอม 1/2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน ตุลาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ปวส. ป.ตรี รวมทั้งหมด
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ ไม่ระบุ รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 110 2 2 3 117 778 22 6 7 1 1 1 816 888 24 6 9 1 1 4 933
บริหารธุรกิจ 110 2 2 3 117 384 9 2 4 1 1 401 494 11 2 6 1 4 518
ปวส.การจัดการ 36 36 36 36
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 35 1 1 3 40 35 1 1 3 40
ปวส.การตลาด 39 1 1 41 39 1 1 41
บธ.บ.การจัดการ 89 4 1 94 89 4 1 94
บธ.บ.การตลาด 33 1 2 36 33 1 2 36
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 2 2 2 2
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 260 4 2 1 1 1 269 260 4 2 1 1 1 269
บัญชี 313 10 2 3 328 313 10 2 3 328
บช.บ.การบัญชี 313 10 2 3 328 313 10 2 3 328
ศิลปศาสตร์ 81 3 2 1 87 81 3 2 1 87
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 53 2 1 56 53 2 1 56
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 28 1 1 1 31 28 1 1 1 31
รวมทั้งหมด 110 2 2 3 117 778 22 6 7 1 1 1 816 888 24 6 9 1 1 4 933